• دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۸
    دورنانیوز - سرویس ورزش آذربایجان: جناب آقای سلطانی فر! ای کاش ،این بار مدیران ورزشی را بدون دخالت ،سفارش و اصرار استانداران انتخاب کنید تا تجربه تلخ انتقال مالکیت سرمایه چند ده میلیاردی سرای ورزشکاران تکرار نشود و یقین بدانید اگر مدیری با سفارش استاندار انتخاب شود تحت سیطره ،نفوذ و زیر فشار استاندار و عوامل وی خواهد بود ودر نتیجه؛امروز انتقال رایگان مالکیت امثال سرای ورزش ،فردا واگذاری های آنچنانی اماکن ورزشی تحت عنوان ماده 88 ،پس فردا انتصاب های فامیلی و قومیتی و پسین فردا تعطیلی ورزش و درنهایت نابودی آن.