• شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۵
    بررسی یک رخداد :
    دورنانیوز - سرویس اقتصادی: دولت يازدهم در حوزه اقتصاد كارنامه نسبتا قابل قبولى دارد البته با نمره‌اى ضعيف. ناتوانى در ايجاد رونق به رغم مهار تورم روزافزون و بازگرداندن ثبات به اقتصاد باعث شده است كه دست مخالفان دولت در حوزه اقتصاد چندان خالى نباشد. بر همين اساس، مى توان حدس زد كه محل نزاع اقتصادى در انتخابات، روى مبحث ركود متمركز شود و به همين دليل شفاف‌سازى اين محل نزاع، اهميت زيادى دارد. در همين زمينه شايسته است كانديداها براى پرهيز از كلى‌گويى به چند پرسش زیر پاسخ دهند.