- دورنانیوز - http://durnanews.ir -

گزارش تصویری از زیبایی های بارش برف در پایتخت فرهنگی آذربایجان

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(2).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(3).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(1).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(5).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(6).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(8).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(9).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(10).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(14).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(11).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(20).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(18).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(16).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(21).jpg

http://news.ostan-ag.gov.ir/Portals/1/DNNArticleLightBoxContent/UploadImages/488/IMG_051114141410041%20(22).jpg

 

بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه
بارش برف در ارومیه

 

3+